12+

Vologda’s Governor Oleg Kuvshinnikov presented a brand concept of Vologda Region